Menu

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.

Anbi vrienden van Dever

Beleidsplan van 't Huys Dever

De Stichting heeft ten doel:“Het instandhouden van het, in de zin van de Monumentenwet 1988, beschermde monument: “’t Huys Dever”, (gelegen te (2161 CA) Lisse, Heereweg 349a) en naaste historische omgeving, zulks in overeenstemming met haar cultuurhistorische waarde. De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het verwerven, restaureren en beheren van ’t Huys Dever.”

ANBI-huys-dever-lisseHet verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn. 

De Stichting heeft geen winstoogmerk.

De middelen van de Stichting kunnen worden verkregen door legaten, giften en schenkingen, waaronder ook periodieke giften en subsidies.

Daarnaast verwerft de Stichting inkomsten uit de organisatie van tentoonstellingen, het verzorgen van rondleidingen en het ter beschikking stellen van het gebouw voor binnen haar doelstelling passende vergaderingen en bijeenkomsten, waaronder huwelijksvoltrekkingen.

Alle verkregen middelen dienen te worden gebruikt voor nader te bepalen doelen welke aan de in de statuten gestelde eisen voldoen. Nog niet uitgekeerde gelden worden gestort op het bankrekeningnummer ten name van de Stichting. Eventuele ontvangen rente, verminderd met gemaakte (bank)kosten, komt eveneens ten goede aan de doelen welke aan de in de staturen gestelde eisen voldoen. De penningmeester beheert deze gelden en doet betalingen voor goederen en diensten ten behoeve van de eerdergenoemde doelstelling.

Bestuursleden genieten geen beloning voor hun werkzaamheden maar hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Bij een eventueel batig saldo bij het ontbinden van de Stichting zal dit uitsluitend worden bestemd voor de instandhouding van ’t Huys Dever of een ander gekozen beschermd object van monumentenzorg.

Lees meer over Anbi regelingen en regels: www.anbi.nl.

Coronavirus

´t Huys Dever en het coronavirus

Op 3 juni 2020 ging ´t Huys Dever weer open voor bezoek. Het is wel noodzakelijk te reserveren.
Dit kan door [ dit formulier ] in te vullen met datum, aanvang 14.00, 15.00 of 16.00 uur en aantal bezoekers. Maximaal 12 bezoekers tegelijk in ’t Huys.


In het voorjaar 2020 is de nieuwe website van 't Huys Dever ontwikkeld.

Agenda

Dagelijks open van woensdag tot en met zondag van 14.00-17.00 uur

Datum: 09 okt 2020,

Gesloten i.v.m privé activiteit

Datum: 07 nov 2020,

Natuurwerkdag

Details volgen